top of page
Logo_ZOBOR_Z_screen_1920x1080-01.png

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž Nitrianske univerzitné dni”

(ďalej len „Štatút“)

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Folklórny súbor ZOBOR

 

Sídlo

Štúrova 1406/3, 949 01 Nitra

 

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 26.4.2021 do 7.5.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba nad 16r veku.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže "lajkol" a komentoval uvedený súťažný príspevok

 

Výhra
1. cena - 2 vstupenky na výročie FS ZOBOR v júni 2022

2. cena - Batoh FS ZOBOR spolu s CD "Do kova jednoho".

 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

 

Oznámenie o víťazovi

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Folklórneho súboru ZOBOR. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

Ochrana osobných údajov
A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Folklórneho súboru ZOBOR v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Nitra, dňa 26.4.2021

bottom of page